Quick contact info

icon_widget_image 6/232 หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี icon_widget_image 02-961-7081 icon_widget_image planner.ele@hotmail.co.th
Image Alt

ABOUT

Us

เราทำงานเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า บริษัท แพลนเนอร์ฟอร์เวิร์ด จำกัด โดยดำเนินธุรกิจหลักด้านรับเหมาก่อสร้าง พร้อมพัฒนาระบบวิศวกรรม อย่างครบวงจร

BUSINESS PERFORMANCE

พัฒนาระบบ วิศวกรรม
และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารอย่างครบวงจร

บริษัทมุ่งเน้นในการนำประสบการณ์ องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานนำมาปรับใช้ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ด้วยการจัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุ-อุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อนำมาใช้งานร่วมกันในการก่อสร้างโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท ในส่วนการปฏิบัติงานนั้นบริษัทมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมงานอย่างใกล้ชิดโดยทำงานแบบคู่ขนานไปพร้อมกับทีมช่างผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการตรวจเช็คคุณภาพงานอยู่เสมอ นอกเหนือจากความใส่ใจที่บริษัทมีต่อการบริการลูกค้าแล้ว

บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อลูกค้าจนสร้างให้เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลทำให้บริษัทสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ พร้อมส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา คลายปัญหาและความยุ่งยากในงานก่อสร้างให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะความต้องการสูงสุดของบริษัทนั้น เราไม่ได้ต้องการเพียงแต่การสร้างอาคาร โครงการ หรือระบบวิศวกรรม แต่เราต้องการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่สังคม สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความมั่นคงที่ยังยืนให้แก่ธุรกิจของเราสืบไป

ธุรกิจหลักด้านการรับเหมาก่อสร้าง
พร้อมพัฒนาระบบวิศวกรรม
และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
อย่างครบวงจร

BUSINESS INFORMATION

เลขทะเบียน : 0125555005376
ประกอบธุรกิจ : การก่อสร้างอาคาร สำนักงาน โรงงานและสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียน : 12,000,000 บาท
ที่ตั้ง : 6/232 หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

JOURNEY LIFE OF
PLANNER FORWORD

 1. 2554

  เริ่มดำเนินธรุกิจด้านงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงงานวิศวกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ปรับอากาศ และงานด้านก่อสร้าง

  2554

  จดทะเบียนในนาม บริษัท แพลนเนอร์ อิเลคทริคอล แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

 2. 2555

  ร่วมงานกับ บริษัทชั้นนำระดับประเทศอย่างบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

  2555

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น แพลนเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด

 3. 2558

  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แพลนเนอร์ฟอร์เวิร์ด จำกัด

 4. 2561

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้านบาท และมุ่งพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพื่อรองรับความต้องการของตลาด

LOOK BEYOND

มุ่งพัฒนาองกรค์พร้อมเพิ่มศักยภาพอย่างรอบด้าน สร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร เพื่อการรองรับและตอบสนองความต้องการที่มากกว่าของลูกค้าในอนาคตให้ครอบคลุมในทุกมิติด้านงานก่อสร้าง

CORE VALUES

BUSINESS ALLIANCE

เพื่อการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ บริษัท แพลนเนอร์ฟอร์เวิร์ด จำกัด
ได้ทำความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจโดยมีบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
และบริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง ตลอดจนอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานเข้ามามี
ส่วนในการสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุในการสร้างงานให้ทุกโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงาม แข็งแกร่ง และปลอดภัยดังที่ลูกค้าต้องการ

PROFESSIONAL TEAM

เพราะการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายนั้นต้องอาศัยการทำงานของฟันเฟืองหลายชิ้นในการทำงานร่วมกันจึงจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้ดังต้องการ แต่หากมีฟันเฟืองชิ้นใดมีปัญหาอาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนของภาพรวมได้

ด้วยตระหนักรู้ถึงความสำคัญนี้เอง บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างการทำงานอย่างมีความสุข เพราะเราเชื่อว่าหากสร้างงานจากความสุขผลงานที่ได้ย่อมออกมาดีเสมอ