Quick contact info

icon_widget_image 6/232 หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี icon_widget_image 02-961-7081 icon_widget_image planner.ele@hotmail.co.th

การไฟฟ้ากาญจนบุรี บางเลน

Project Information

ประเภท: อาคารสำนักงาน
ขอบเขตการทำงาน: ทำอาคารสำนักงาน โรงเก็บเอกสาร และห้องระบบไฟฟ้า