Quick contact info

icon_widget_image 6/232 หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี icon_widget_image 02-961-7081 icon_widget_image planner.ele@hotmail.co.th
Planner Forward Co., Ltd.

อบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

อบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 บริษัท แพลนเนอร์ฟอร์เวิร์ด จำกัด ได้เข้าร่วมอบรม หลักศตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในระดับหัวหนา้งาน จัดโดยบริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด เนื่องจาก เราใส่ใจด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานเป็นศูนย์ และทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยบุคลากรได้รับการอบรมในทุกสาขาของระบบวิศวกรรมภายในอากาศ ไม่ว่าจะเป็น

  • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
  • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
  • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
  • การป้องกันและระงับอัคคีภัยจากสารเคมี
  • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
  • การป้องกันและควบคุมปญหาด้านยศาสตร์
  • การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
  • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล